english deutsch
Skype status

Pro vás

Dovolená
na míru
Foto / Video
galerie
Free WiFi spot

Okolí - Hrady, zámky a zříceniny

Hrady

Svojanov

20 km Původně královský hrad Přemysla Otakara II., rozšířen v 15. stol., upraven renesančně a po požáru r. 1842 empírově. Hradní zahrada. Od r. 1287 až do své popravy r. 1290 zde žil Záviš z Falkenštejna se svou druhou manželkou Alžbětou Uherskou.

Pernštejn - Nedvědice

20 km Monumentální reprezentativní sídlo Pernštejnů, jeden z nejlépe dochovaných gotických hradů u nás, renesančně rozšířený, nevýrazně barokně, klasicistně a romanticky upravený. Sídlo jednoho z největších a nejvýznamnějších moravských rodů. Natáčela se zde např. pohádka Šípková Růženka. Prostory vnitřního hradu propojeny křivolakými chodbami a točitými schodišti.

Hrad budí svou monumentalitou úžas všech návštěvníků. Jedná se o jeden z našich nejzachovalejších a největších středověkých hradů. Zachováno zůstalo i důkladné opevnění. Interiérově se návštěvníci vrací do doby největšího rozkvětu hradu.

Zámky

Bystré

10 km Na návrší ve východní části města, na místě starší tvrze Beneše Mokošínského z Mokošína z let kolem r. 1098, v jádru renesanční, postaven za Jana Bezdružického z Kolovrat v letech 1586 - 90. Trojkřídlá jednopatrová budova otevřená do nádvoří arkádami, v přízemí zbytky pravoúhlých kamenných renesančních portálů s profilovaným ostěním, na vnějšku zbytky renesanční sgrafitové rustiky.

Kunštát

20 km Renesanční, částečně barokně upravený zámek na místě dobře opevněného gotického hradu ze 13. stol., upravovaný romanticky. Terasovitý park s romantickými stavbičkami a unikátním psím hřbitovem.

Městské hradby v Poličce

20 km Ve 14. století se k obraně města začaly budovat mohutné kamenné hradby, zpevněné devatenácti baštami. Tento souvislý hradební pás obklopuje celé historické jádro města a patří dnes k nejzachovalejším v Evropě. Hlavní hradba je široká 220-240 cm a je tvořena z litého zdiva. Původní výška hradeb byla okolo 10 m. Hradby jsou dlouhé 1220 m.

Lysice

20 km Renesanční, barokně a klasicistně upravený zámek na místě středověké tvrze, upraven klasicistně. V nádvoří arkády. Sloupová kolonáda s krytým dřevěným ochozem. Terasovitě upravená zahrada a park.

Nové město na Moravě

30 km Nyní barokní, klasicistně upravený zámek. Na konci 16. stol. vystavěli Dubští z Třebomyslic renesanční zámek, který byl vypleněn v roce 1643 Švédy a záhy však obnoven. Od konce 17. stol. zde byly jen kanceláře a byty úředníků. V roce 1723 zámek vyhořel a roku 1745 byl barokně přestavěn. Za zámkem byly postaveny nové barokní budovy, takže vznikla čtyřkřídlá dispozice. V roce 1874 byl přední trakt upraven novorenesančně.

Nové Veselí

40 km Původní renesanční zámeček se dochoval i s renesančními portály a arkádovou chodbou (1564). Stojí pod hrází Veselského rybníka a hned vedle něj bývalý mlýn se zachovalou sgrafitovou výzdobou na fasádě.

Zříceniny

Pyšolec - Vír

5 km Zřícenina hradu (465 m n.m.). Patřil v r. 1350 Filipu z Pernštejna.

Aueršperk - Vír

5 km Zřícenina hradu (501 m n.m.). Kdo a kdy tento bývalý hrad založil nevíme. Lze však soudit, že jeho budovateli byli Pernštejnové. Archeologické nálezy datují vznik asi do druhé poloviny 13. století. Stejně jako počátky hradu, zůstávají nejasné i jeho dějiny a nelze určit kdy a proč objekt zpustl. Z někdejšího hradu se dochovalo jen torzo válcové věže a zasuté příkopy se zbytky zdiva hradebního opevnění.

Louka

10 km Hrad Louka leží na severozápadě okresu Blansko, poblíž města Olešnice, na osamělém kopci nad stejnojmennou vesnicí. Hrad vznikl pravděpodobně ve 2. polovině 13. století. V té době patřilo k panství kromě hradu také městečko Olešnice a vsi Věchnov a Poříčí. V roce 1496 koupil hrad Vilém z Pernštejna, člen významného a bohatého rodu. Rod Pernštejnů patrně provedl ještě nějaké stavební úpravy, které však nejsou nikde písemně doloženy. Hrad Louka byl postaven na osamělém kopci a měl jednodílnou dispozici.

V západní části stával pravděpodobně věžový palác, část severní byla zastavěna budovami po celé délce. Do hradu se pravděpodobně vstupovalo z východní strany, kde stávala válcová věž. Na jižní straně hrad obepínala hradba, ke které částečně přiléhala další stavení. Z hradu se zachovaly do dnešních dnů zbytky zdí, příkopy a klenutý sklep.

Zřícenina je volně přístupná a lze se k ní dostat buď přímo z obce Louka, nebo po žluté turistické značce - odbočka trasy Olešnice - Prosetín.

Dalečín

20 km Hrad stojí v údolí, na levém břehu řeky, která jej svým meandrem chránila ze tří stran. Jistou ochranu skýtal i náhon ke mlýnu. Datum založení hradu není známo, první písemná zmínka o něm je z roku 1358, kdy hrad přešel do rukou pánů z Pernštejna. Podle stavebních prvků se předpokládá jeho vznik kolem roku 1340 - tzv. lucemburská gotika.

Přesná původní podoba hradu není známa. Jisté ale je, že šlo o válcovou stavbu s vnějším průměrem 30m, k níž z jihozápadu přiléhala hranolová věž. Hrad měl tři patra. Zachovala se jen část vysoké obvodové zdi s okny a cimbuřím, malý zbytek věže a pozůstatky hradeb. Stavba byla nejvíce poškozena tím, že z jejího kamene byl vystavěn zámeček v sousedství, hospodářské budovy zámeckého dvora a mnoho domů ve vsi.

Zubštejn - Pivonice

20 km Mohutná zřícenina jednoho z nejstarších hradů na Moravě (688 m n.m.), založeného pány z Medlova zřejmě kolem roku 1200. Na konci 16. století již zřícenina. Zachovaná část obytné věže, hradního paláce a části hradeb.

Skály - Nový Jimramov

20 km Zřícenina hradu Skály (679 m n.m.) snad ze 13. století, připomínaného r. 1356, kdy byl rozbořen jako sídlo loupeživého rytíře. Zachovány zbytky okrouhlé věže, hradních zdí a nádvoří, zčásti zachován hradní příkop. V poslední době zde byl prováděn archeologický výzkum a fixace zříceniny.

Zřícenina je součástí rulového skalního útvaru, který byl v roce 1980 vyhlášen přírodní památkou(výměra 1,3 ha, ochranné pásmo 13,5 ha). Zvětráváním podél puklin a sesuvy se vytvořily mohutné věžovité skalní bloky s výškou až 20 m, oddělené dvěma úzkými soutěskami. Zaklíněním zřícených balvanů zde vznikly dvě puklinové jeskyňky.